Adnodd Dysgu – Sesiwn 3

Gwnewch Collage neu Fap

Gwnewch collage neu fap i ddangos o ble mae’r pysgod ry’ch chi’n eu bwyta yn dod, ac i ble mae’r pysgod sy’n cael eu dal yn lleol yn cael eu danfon.


Cynlluniwch daflen yn hyrwyddo pysgod cregyn:

BRÎFF CYNLLUNIO
lobster

Ry’ch chi yn dîm o Reolwyr Marchnata ac yn dîm o Gynllunwyr Graffeg yn gweithio ar gyfer cwmni CYNLLUNWYR SeaMôr.

Prif helfa bysgod Bae Ceredigion yw pysgod cregyn, ac mae tua 90% o’r helfa yn cael ei allforio. Gofynnwyd i’ch cwmni greu taflen i hyrwyddo pysgod cregyn yng Nghymru. Eich tasg yw cynllunio’r daflen hon i helpu cymell pobl i fwyta pysgod cregyn.

 • Rhaid i’r daflen hon ffitio ar un dudalen A4 – a rhaid i chi ddefnyddio’r ddwy ochr.
 • Rhaid ei phlygu fel y gellir ei danfon yn rhwydd yn y post, a rhaid iddi fod yn ddwyieithog – Cymraeg a Saesneg.
 • Gallwch ei phlygu mewn dau hanner neu mewn tri plygiad.
 • Rhaid iddi edrych yn ddeniadol.

Pan fyddwch yn ysgrifennu’r daflen, cofiwch yr holl bethau canlynol:

 • Rhaid bod gwybodaeth am ba fwytai sy’n gweini pysgod cregyn ar eu bwydlen.
 • Rhaid i’r daflen geisio perswadio pobl i fwyta pysgod cregyn
 • Rhaid i’r daflen gynnwys lluniau neu ddyluniadau yn gysylltiedig â physgota a bwyta pysgod lleol.
 • Rhaid bod gwybodaeth ynddi am bysgod cregyn.
 • Rhaid bod cyngor ar sut i brynu pysgod cregyn.

Creu taflen i hyrwyddo Cregyn Bylchog

Casglwch amrywiaeth o daflenni hyrwyddo bwydydd o’ch ardal chi.

Eich tasg gyntaf yw dadansoddi’r taflenni i weld sut mae’r bwyd yn cael ei hyrwyddo. Bydd hyn yn eich helpu pan fyddwch yn cynhyrchu eich taflen eich hun.

Cam 1: Edrychwch ar y delweddau

Pa fath o ffotograffau, dyluniadau, mapiau neu wahanol fathau o graffigion sy’n cael eu cynnwys?

Rhestrwch nhw yma.

Cam 2: Edrychwch ar yr ysgrifennu

Pa gynnyrch mae’n ceisio ei werthu?

Pa fath o ysgrifennu sy’n cael ei gynnwys yn y daflen? Atebwch y cwestiynau canlynol:

 • Beth yw’r teitl?
 • Pa benawdau eraill sydd yna?
 • Ydy e’n defnyddio ysgrifennu cymelliadol (persuasive) i wneud i’r cynnyrch swnio’n dda? YDY/NAC YDY
 • Ydy e’n cynnwys gwybodaeth am ble mae dod o hyd i’r cynnyrch? YDY/NAC YDY
 • Ydy e’n cynnwys gwybodaeth ffeithiol am y cynnyrch? YDY/NAC YDY
 • Ydy e’n cynnwys cyfeiriadau cyswllt, cyfeiriadau gwefan neu rifau ffôn yn gysylltiedig â’r cynnyrch? YDY/NAC YDY
 • Beth arall mae’n ei gynnwys?

Cam 3: Dadansoddi’r daflen

Nawr edrychwch ar y daflen yn fwy manwl, a cheisiwch adnabod y gwahanol fathau o arddulliau ysgrifennu.

Ysgrifennu cymelliadol

Dewiswch ddarn o ysgrifennu sy’n ceisio cymell neu berswadio pobl i brynu’r cynnyrch.

Allwch chi ddod o hyd i ferfau gweithredol ac adferfau yn y darn hwn o ysgrifennu?

Pa rai yw nhw? Rhestrwch nhw yma.

Ysgrifennu gwybodaeth

Dewiswch ddarn o ysgrifennu gwybodaeth sy’n disgrifio’r cynnyrch. Allwch chi ddod o hyd i’r enwau ac ansoddeiriau?

Beth yw nhw? Rhestrwch nhw yma:

Cynllunio’r daflen hyrwyddo

Gweithiwch mewn grwpiau o 3-4

Cyfarwyddyd:

Cam 1

Byddwch yn cynhyrchu eich taflen ar gyfrifiadur neu iPad. Ymchwiliwch i’r gwahanaol fathau o osodiadau gellwch eu defnyddio ar gyfer eich taflen.

Cam 2

Ymchwiliwch i a dewiswch ddelweddau ar gyfer eich taflen a phenderfynwch ble maen nhw i’w gosod o fewn eich cynllun, a gwelwch faint o le sydd ei angen arnyn nhw – gallwch ail-lunio lluniau i’r maint cywir i ffitio’r gofod sydd gennych. Gorau’n byd os gellwch ddefnyddio’ch lluniau eich hunain.

Cam 3

Sawl math gwahanol o ysgrifennu ydych chi am eu cynnwys?

Faint o eiriau ddylai fod ym mhob darn?

Cam 4

Didolwch y tasgau ysgrifennu rhwng pawb fel bod pob un yn y grŵp yn cyfrannu o leia un darn.

Cofiwch:

 • Os ydych yn ceisio cymell pobl i roi cynnig ar bysgod cregyn, dylsech ddefnyddio berfau gweithredol ac adferfau.
 • Os ydych yn disgrifio pysgod cregyn neu ble i’w prynu, dylech ddefnyddio enwau ac ansoddeiriau disgrifiadol.
 • Os ydych yn cynnwys mathau eraill o ysgrifennu, er enghraifft gwybodaeth am ble i gael gafael ar bysgod cregyn, neu efallai rysáit i’w pharatoi, rhaid i chi ddefnyddio cyfarwyddiadau

Unwaith eich bod wedi dewis ar y cyd beth rydych am ei gynnwys, mae angen i chi rannu’r gwaith ygrifennu rhwng pawb, fel bod pawb yn cyfrannu o leiaf un darn o ysgrifennu. Cofiwch, os byddwch yn ysgrifennu yn Saesneg, bydd y fersiwn Gymraeg yn cymryd mwy o ofod, ac os byddwch yn ysgrifennu yn Gymraeg, bydd y fersiwn Saesneg yn llenwi llai o le.

Cam 5

Darllenwch y testun yn uchel yn Gymraeg a Saesneg i glywed sut mae’n swnio ac os yw’n gweithio fel darn. Checiwch yr iaith, y ramadeg a’r atalnodi. Lawrlwythwch y testun i mewn i osodiad eich taflen. Rhowch y delweddau mewn – ac argraffwch!

man-in-boat-wide