Adnodd Dysgu – Sesiwn 1

Yn y neuadd neu ofod arall digon mawr i’r dosbarth allu symud o gwmpas.

Llinell Cytuno/Anghytuno

Ffurfiwch linell sialc neu ddychmygol ar draws y gofod. Dywedwch wrth y myfyrwyr bod CARU ar un pen a CASÁU ar y pen arall, a gofynnwch iddyn nhw sefyll ar y llinell i ddangos sut maen nhw’n teimlo ynglyn â physgod. Ym mha ffyrdd maen nhw’n eu Caru/Casáu? Dywedwch wrthyn nhw am rannu eu syniadau gyda 2-3 person sy’n sefyll gerllaw, yna gofynnwch am eu hadborth. Er enghraifft, efallai eu bod yn caru pysgod, ond yn dymuno peidio eu bwyta am wahanol resymau.

Yna gwnewch ddau ben y llinell yn begynnau Cytuno ac Anghytuno, gyda Ddim yn Gwybod yn y canol. Cynigiwch nifer o ddatganiadau i’r myfyrwyr gael ymateb iddyn nhw trwy osod eu hunain ar y llinell yn ôl faint y maen nhw’n cytuno neu’n anghytuno – datganiadau megis:

‘Mae’r pysgod ry’n ni’n eu bwyta yn dod o Fae Ceredigion’

‘Mae pysgota yn dda i’r amgylchedd’

‘Mae bwyta pysgod yn dda i’ch iechyd’

Unwaith eto, gofynnwch iddyn nhw rannu eu syniadau gyda 2-3 person sy’n sefyll gerllaw iddyn nhw, a gofynnwch am adborth ar eu rhesymau dros sefyll mewn man arbennig ar y llinell.

(Mae’r ymarfer hwn yn datblygu sgiliau meddwl, gwneud penderfyniadau, trafod, siarad a gwrando.)

Ymarfer drama:

Mae grwpiau o 10 myfyriwr yn clystyrru at ei gilydd ar ffurf haig o bysgod, gydag arweinydd wedi ei enwebu ar ben blaen y siap. Mae’r haig yn dechrau symud o gwmpas y gofod, gan addasu ei lwybr neu’n stopio wrth ddod i gyfarfod â heigiau neu rwystrau eraill. Unwaith i’r grŵp sefyll yn stond, mae’r siap yn troi ac mae arweinydd newydd yn cymryd yr awenau wrth i’r siap newid cyfeiriad. Mae’r grŵp yn ymsymud y tu ôl i arweinydd newydd, ac wrth i’w meddylfryd ‘heigiol’ a’u hyder ddatblygu, gall myfyrwyr arbrofi gyda newid lefelau, gan gyflwyno amrywiol ansawdd, cyflymder a gwead o fewn eu symudiadau.

(Mae’r ymarfer hwn yn datblygu sgiliau meddwl, gwneud penderfyniadau, trafod, siarad a gwrando.)

Ar lawr y neuadd neu yn yr ystafell ddosbarth o amgylch byrddau:

Mewn grwpiau, hel syniadau gyda peniau a phapur mawr.

Pa gwestiynau hoffen nhw eu gofyn am bysgota?